Åpenhetsrapport PKF Beckman Lundevall Revisjon AS (PKF BLR AS)

Åpenhetsrapporten utarbeides med utgangspunkt i revisorloven § 5a-2, hvor det fremgår at revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse årlig skal utarbeide en slik rapport. Foretak av allmenn interesse omfatter etter revisorlovens definisjon:

 • Foretak som har utstedt omsettelige verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert marked i EØS-land
 • Bank eller annen kredittinstitusjon
 • Forsikringsselskap.

Virksomhet

PKF BLR AS er et revisjonsselskap som tilfredsstiller kravene til godkjenning av revisjonsselskaper etter revisorloven § 3-5.  Vi er etablert i Sandstuveien 70 på Ryen i Oslo. Selskapet har 23 ansatte. Våre hovedtjenesteområder er revisjon, rådgivning, skatt og avgift.  Selskapet er også godkjent som regnskapsførerforetak, og vi påtar oss oppdrag med forretningsførsel, regnskapsførsel og utarbeidelse av årsregnskap for virksomheter som ikke er revisjonsklienter. Våre klienter er i hovedsak små og mellomstore virksomheter i Oslo og Akershus med et fåtall eiere, samt foreninger og andre selveiende institusjoner.

PKF BLR AS vedtok fusjon med Alba Revisjon AS med virkning fra 1. januar 2016.

Organisasjonsform og eierskap

PKF BLR AS, organisasjonsnummer 983 773 370, er organisert som et aksjeselskap. Regnskapsåret følger kalenderåret. Selskapets årsregnskap og årsberetning er offentlig tilgjengelig i Regnskapsregisteret i Brønnøysund og hos andre tjenesteleverandører av regnskapsinformasjon. Årsregnskapet er også tilgjengelig på vår kontoradresse.

Pr. 31.12.16 hadde selskapet 8 eiere som alle er oppdragsansvarlige revisorer (partnere).
Eiere i selskapet er:

• Jo-Inge Knutsen, registrert revisor, styreleder, 40 aksjer
• Ellen Amdal, statsautorisert revisor, styremedlem, 40 aksjer
• Barbro Hanekamhaug, statsautorisert revisor, styremedlem, 40 aksjer
• Jon Harald Schei, statsautorisert revisor, styremedlem, 40 aksjer
• Jørn Hovland, registrert revisor, styremedlem, 40 aksjer
• Margun Hessevik Paulsen, statsautorisert revisor, styremedlem, 40 aksjer
• Sanchit Chattree, registrert revisor, styremedlem, 40 aksjer
• Øyvind Solberg, registrert revisor, styremedlem, 40 aksjer

Aksjonæravtalen har bestemmelser om at alle aksjonærer skal være ansatt i revisjonsselskapet. Statsautorisert revisor Rolf Arentz-Hansen er oppdragsansvarlig revisor og tas opp som partner med eierandeler i 2017.

Selskapet har 2 daglig ledere.
• Jon Harald Schei, statsautorisert revisor, daglig leder 1, 40 aksjer
• Kari S. Karlsrud, autorisert regnskapsfører, daglig leder 2

Samarbeid med andre revisjonsselskap

PKF BLR AS er medlem av PKF International, et globalt nettverk av uavhengige revisjonsselskap som har inngått avtale knyttet bl.a. til kvalitet og integritet. Nettverket er representert ved mer enn 400 kontorer i 150 land og 5 verdensdeler. Nettverkets medlemmer spesialiserer seg på å yte tjenester av høy kvalitet innenfor revisjon, regnskap, skatt og andre relaterte tjenester.

Styringsstruktur

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Generalforsamlingen behandler saker som tilligger organet etter aksjelovens regler.

Styret er den sentrale del av styringsstrukturen i BL Revisjon AS. Ettersom alle eiere er representert i styret, utøver eierne i stor grad sin innflytelse via arbeid i styret. Styret utfører sitt arbeid i styremøter og i mer uformelle arbeidsmøter. Styret har blant annet ansvar for:

• Fastsette strategi og mål for virksomheten
• Følge opp budsjett, årsregnskap og årsberetning
• Fastsette og følge opp rutiner for intern kontroll og kontrollsystemer
• Opptak og oppsigelse av partner
• Ansettelser og oppsigelser av ansatte og medarbeidersamtale
• Delegering av myndighet (til daglig leder, fagsjef mv.)

Daglig leder 1 har ansvar for årsregnskap, budsjett, ansatte og kontorrutiner. Daglig leder 2 har ansvar for regnskapsavdelingen og løpende regnskaps- og lønnsregistrering for PKF BLR AS. Daglige ledere rapporterer til styret.

Faglig ansvarlig er partner og medlem i styret, og faglige spørsmål og faglige standarder drøftes i styremøter / arbeidsmøter. PKF International stiller krav til faglig kvalitet og utførelse. PKF-nettverket gjennomfører jevnlige kvalitetskontroller.

Alle ansatte deltar på faglige møter hvor viktige temaer er informasjon fra styret og daglig leder, faglige standarder og krav, hvitvaskingsregelverket mv.

Interne kvalitetskontrollsystemer

Revisorloven stiller krav til etablering av kvalitetskontrollsystem i revisjonsselskaper. Detaljerte bestemmelser om etablering og vedlikehold av kvalitetskontrollsystemet fremgår av standarden ISQC1 – Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. PKF BLR AS har utarbeidet kvalitetskontrollsystem i tråd med ISQC 1. Kvalitetskontrollsystemet omfatter følgende hovedelementer:

• Ledelsens ansvar for kvalitetssikring i revisjonsselskapet
Styret i PKF BLR AS har det formelle øverste ansvaret for selskapets kvalitetskontrollsystem. Det operasjonelle ansvaret er delegert til fagansvarlig som også er styremedlem og eier.

• Etiske krav
De etiske prinsipper følger IFACs sine grunnleggende prinsipper for revisors yrkesetikk og omfatter: integritet, objektivitet, faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, konfidensialitet og profesjonell adferd. For å kunne ivareta disse relevante etiske prinsippene må vi både være og bli oppfattet som uavhengige. Vi har retningslinjer og rutiner for å oppnå betryggende sikkerhet for at vi etterlever de etiske kravene.

• Aksept og fortsettelse av klientforhold og enkeltoppdrag
For vurdering av alle mulige nye oppdrag skal det innhentes nødvendig informasjon. Vurderingen skal omfatte klientens integritet, egen kompetanse/kapasitet og uavhengighet. Informasjon om mulig nytt oppdrag sendes til alle oppdragsansvarlige, som bes om å gi tilbakemelding dersom det er risiko knyttet til uavhengighet, eventuelt annen kunnskap om mulig klient. I tilfelle hvor tidligere revisor fraråder at vi påtar oss oppdraget, har vi en skjerpet aktsomhet og må påse at vi har mottatt tilstrekkelig informasjon. Begrunnelse for at vi påtar oss oppdrag med problematiske forhold skal dokumenteres. Sjekkliste fra DnR/DIB om opptak av nye klienter benyttes i tillegg til egne særskilte vurderinger.

For alle eksisterende oppdrag dokumenteres fortsettelsesvurdering i Descartes revisjonsmetodikk i planleggingsfasen sammen med konklusjon på revisjonen fra foregående år, og eventuelt nummererte brev. Oppdragsvurderingen skal utføres på så tidlig tidspunkt som mulig etter avslutning av revisjonen for et regnskapsår, og før utløpet av nytt regnskapsår.

• Menneskelige ressurser
PKF BLR AS har retningslinjer og rutiner som er utformet for å gi betryggende sikkerhet for at revisjonsfirmaet har tilstrekkelig personale med kompetanse, kapabilitet og vilje til å etterleve etiske prinsipper som er nødvendig for å; Utføre oppdrag i samsvar med faglige standarder, relevante lovmessige og regulatoriske krav og gjøre revisjonsfirmaet eller oppdragsansvarlige revisorer i stand til å avgi uttalelser som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene. Retningslinjene omfatter; vurdering av personalbehov, rekruttering, budsjettering, tildeling av oppdrag, evaluering av prestasjoner og ferdigheter samt etterutdanning og treningsaktiviteter med tanke på å sikre at medarbeidere har de nødvendige faglige og personlige kvalifikasjonsoppgaver ref. punkt 7. Vi har årlig gjennomgang av personalhåndbok og årlig undersøkelse av arbeidsmiljø (klimaundersøkelse).

• Gjennomføring av oppdrag og oppdragskontroll
PKF BLR har retningslinjer og rutiner som gir betryggende sikkerhet for at oppdrag gjennomføres i samsvar med faglige standarder og relevante lovmessige og regulatoriske krav, og for at revisjonsfirmaet eller oppdragsansvarlig revisor avgir uttalelser som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene. Retningslinjene omfatter; konsistent kvalitet og faglig standarder på gjennomføringen av oppdrag, konsultasjoner, ansvar for oppfølging og gjennomgang av oppdrag av den oppdragsansvarlige revisor.

Vi har retningslinjer for oppdragskontroll iht. ISQC1 pkt. 35-44 av en annen oppdragsansvarlig revisor sine oppdrag før revisors beretning avgis. Utvalg av slike type oppdrag baserer seg på en årlig risikovurdering av alle revisjonsoppdrag i tillegg til at børsnoterte og foretak av allmenn interesser alltid skal ha oppdragskontroll. Planleggingen av oppdragskontroll på enkeltoppdrag, dvs.; omfang, tidspunkt for og utførelse, styrebehandles i forbindelse med årlig gjennomgang av ISQC1.

Vi benytter Descartes 4 for å dokumentere revisjon av oppdrag, gjennomgang av oppdragsansvarlig og for oppdragskontroll av enkeltoppdrag.

Oppdragskontroller utføres i tillegg for løpende risikofylte attestasjonsoppgaver knyttet til egenkapitaltransaksjoner etter spesifikke retningslinjer med tanke på type, størrelse, omfang og risiko.  Dokumentasjon av slike typer kontroller utføres i sjekklister (DnR/DiB) for slike type attestasjonsoppgaver.

• Overvåking av oppdrag
PKF BLR AS har en overvåkingsprosess som er utformet for å gi revisjonsfirmaet betryggende sikkerhet for at retningslinjene og rutinene knyttet til kvalitetskontrollsystemet er relevante, tilstrekkelige, fungerer effektivt og etterleves og omfatter:

Løpende vurdering, evaluering, kvalitetssikring, kommunikasjon, straffetiltak, rutiner for beskyldninger og klager. I tillegg utføres overvåkingskontroll iht. ISQC1 pkt. 48-59 av minst ett fullført oppdrag gjennomføres for alle oppdragsansvarlige revisorer innenfor en 3-års syklus. For nyutnevnt oppdragsansvarlig gjennomføres overvåkingskontroll 2 år på rad.

Rutiner for oppfølging av nummererte brev innebærer at fagansvarlig påser at nummererte brev følges opp av oppdragsansvarlige innen fastsatte frister.
Styret i PKF Beckman Lundevall Revisjon AS har årlig gjennomgang av kvalitetssystemet, herunder behandling og gjennomgang av resultatene av utførte overvåkingsaktiviteter (syklisk, nummerte brev) og oppdragskontroller (før revisors beretning/ attestasjoner avgis).

Fagansvarlig har i den forbindelse ansvar for å utarbeide en rapport om utførte -og resultatene av overvåkingsaktivitetene for inneværende 12 måneders periode. Rapporten oppsummerer resultatene av gjennomført oppdragskontroll og overvåkingsaktiviteter samt forslag til tiltak ved identifiserte vesentlige avvik. Rapporten gjennomgås og styrebehandles.

Det har ikke vært rapportert vesentlig avvik i sist avlagte rapport til styret (desember 2015).

Retningslinjer for uavhengighet

Ifølge ISQC 1 skal revisjonsselskapet etablere retningslinjer og rutiner som er utformet for å gi rimelig sikkerhet for at revisjonsselskapet, dets personale og andre personer som er underlagt krav om uavhengighet (herunder revisor sine nærstående, eksperter som revisjonsselskapet engasjerer og personale i samarbeidende firmaer), opptrer uavhengig og etterlever relevante etiske krav. Vi vurderer uavhengigheten både når det gjelder revisjon og rådgivning. Følgende retningslinjer gjelder for å være i stand til dette:

 • Kommunisere kravene om uavhengighet til personalet via internmøter og selskapets revisjonsmetodikk.
 • Identifisere og evaluere de trusler som eventuelt eksisterer mot uavhengigheten. Vurderingen tar utgangspunkt i hvordan en objektiv og velinformert tredjeperson ville vurdert forholdet.
 • For internasjonale oppdrag som oppstår i samarbeidet med PKF Internasjonal, kontrolleres uavhengigheten i PKF sine databaser
 • Minst en gang pr. år tas temaet uavhengighet opp på sakslisten til styret. Temaene er bl.a. hvilke trusler som er avdekket siden sist, og hvordan disse er redusert til et akseptabelt nivå.
 • Krav til rotasjon for oppdragsansvarlig revisor hvor dette er påkrevd etter revisorloven § 5a-4, overvåkes av styret. Med utgangspunkt særlig i fortrolighetstrusselen tar styret i forbindelse med årlig gjennomgang av uavhengighet opp om rotasjon av oppdragsansvarlig revisorer er ønskelig eller påkrevet også på andre oppdrag. Den samme vurderingen skal gjennomføres for ansvarlige medarbeidere som har vært på oppdraget i en årrekke.
 • Styrets leder skal straks underrettes hvis det er forhold den enkelte oppdragsansvarlige revisor eller medarbeider er blitt klar over, som kan påvirke vår uavhengighet.
 • Daglig leder innhenter årlig liste fra Foretaksregisteret over alle oppdrag hvor PKF BLR AS står oppført som revisor. Listen kontrolleres av alle oppdragsansvarlige
 • Minst en gang pr. år skal fagansvarlig innhente skriftlige bekreftelser fra de ansatte på etterlevelsen av de retningslinjer som gjelder for uavhengighet.
 • Det er utarbeidet en egen prosedyre og sjekklister ved opptak av ny klient.

Erklæring fra styret om kvalitetskontrollsystemet og retningslinjene for uavhengighet

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) fastsetter at revisjonen skal utføres etter beste skjønn og i samsvar med god revisjonsskikk. God revisjonsskikk baserer seg på internasjonale standarder for kvalitetskontroll, revisjon, begrenset revisjon, andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester, utgitt av International Assurance and Auditing Standards Board (IAASB). Standardene er oversatt til norsk ved Den norske Revisorforening. Detaljerte bestemmelser om etablering og vedlikehold av kvalitetskontrollsystemet i revisjonsselskaper fremgår av standarden ISQC 1 – Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester.

Kapittel 4 i revisorloven stiller krav til revisors uavhengighet, objektivitet og etikk, for å hindre at tilknytning til den revisjonspliktige eller dennes ansatte eller tillitsvalgte kan svekke revisors uavhengighet eller objektivitet. Ytterligere retningslinjer er gitt i DnRs regler om etikk og i ISQC 1.

Styret i PKF Beckman Lundevall Revisjon AS har gjennom året gjennomgått at selskapets kvalitetskontrollsystemer etterleves og påsett at retningslinjene for oppfølging av uavhengighet følges.

Oslo, den 31. mars 2017

Jo-Inge Knutsen
styrets leder

Ellen Amdal
styremedlem

Barbro Hanekamhaug
styremedlem

Jon Harald Schei
styremedlem

Jørn Hovland
styremedlem

Margunn Hessevik Paulsen
styremedlem

Rolf Arentz-Hansen
styremedlem

Sanchit Chattree
styremedlem 

Øyvind Solberg
styremedlem

Tidspunkt for siste periodiske kvalitetskontroll

Etter revisorloven § 5b-2 skal revisor som reviderer revisjonspliktiges årsregnskap underlegges en kvalitetskontroll minst hvert sjette år. Revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse skal likevel kontrolleres minst hvert tredje år.  Den siste periodiske kontroll ble utført i mars 2014 av Finanstilsynet som ikke avdekket vesentlige feil eller mangler. Siste temakontroll fra Finanstilsynet var ”Tilsyn med revisjonsselskaper som reviderer foretak av allmenn interesse”  2015. Rapportene fra tilsyn offentliggjøres på Finanstilsynets nettsted under www.finanstilsynet.no/no/Revisjon/.

Foretak av allmenn interesse som er blitt revidert av revisor siste regnskapsår            

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse, Oslo

Etterutdanningspolitikk

I følge forskrift til revisorloven §2-1 skal revisor som reviderer årsregnskap for revisjonspliktige til enhver tid kunne dokumentere 105 timers fagrettet etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår. Alle oppdragsansvarlige skal for hvert årsskifte utarbeide spesifisert oversikt, med tilhørende dokumentasjon, som viser etterutdanning for de siste tre kalenderår. Spesifikasjonene oversendes fagansvarlig, som kvalitetssikrer at alle oppdragsansvarlige revisorer til enhver tid oppfyller lovens krav m.h.t. etterutdanning.

Selskapets policy er at etterutdanningen omfatter alle revisjonsmedarbeidere, ikke bare partnere som kravet gjelder for. Etterutdanningen består av oppdatering innen revisjon, regnskap, bokføring, skatterett, etikk og andre relevante fagområder gjennom kurser i:

 • Etterutdanningsprogrammet og andre kurs via Den norske Revisorforening
 • PKF International
 • Andre eksterne fagkurs.

Det avholdes interne møter og kurs om aktuelle emner. I tillegg velges faglig oppdatering ut fra den enkeltes behov ut fra klientportefølje, erfaring og interesser.

Hver enkelt medarbeider får tilordnet en medarbeideransvarlig som skal ha ansvar for faglig utvikling og oppfølging. Hver enkelt medarbeider har årlig medarbeidersamtale med sin medarbeideransvarlig i henhold til PKF BLR AS sin mal og dokumentasjon av medarbeidersamtaler. Spesielt skal prestasjonene for det siste året evalueres, og de ferdigheter og kompetanse som synes opparbeidet hos medarbeider. Riktige holdninger må også fremheves i disse samtalene, og spesielt BLRs krav til prestasjoner, kvalitet og etiske prinsipper samt behov for fremtidige kurs og oppfølging.

Vi ansetter medarbeidere med ønske om karriere innen revisjon med minst 3 års relevant utdannelse på høyskolenivå. Vi ønsker at motiverte ansatte tar ytterligere etterutdanning, og gir etter avtale støtte til ansatte som ønsker å gjennomføre masterstudium i revisjon og regnskap.

Regnskapsopplysninger, omsetning

PKF BLR AS omsatte for 38,7 MNOK i 2016. Omsetningen fordeler seg slik i NOK 1.000:

Revisjon 29 854
Skatt 2 647
Rådgining 4 230
Regnskapsføring 1 927
Andre inntekter 6
Sum Honorarer 38 664

Godtgjørelser til selskapets eiere

Godtgjørelse til selskapets eiere (partnere) består av fast lønn og variabel godtgjørelse i forhold til partnernes omsetning og resultat. Lønn til partnere er regulert i egen avtale. Partnerne har andre godtgjørelser på linje med de øvrige ansatte, herunder pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Eierne hever også utbytte fra virksomheten.

Oslo, den 31. mars 2017

Jo-Inge Knutsen
styrets leder

Ellen Amdal
styremedlem

Barbro Hanekamhaug 
styremedlem

Jon Harald Schei
styremedlem

Jørn Hovland
styremedlem

Margunn Hessevik Paulsen
styremedlem

Rolf Arentz-Hansen
styremedlem

Sanchit Chattree
styremedlem

Øyvind Solberg
styremedlem

 uforpliktende-underside1

Kontakt oss

Ring og avtal et oppstartsmøte: Tlf 22 78 28 00